LOTTE

LOTTE
gnb 닫기

Lifetime Value Creator

PR

Truyền tải các tin tức về LOTTE - gửi gắm giá trị của tình yêu và thịnh vượng

Báo cáo về tính bền vững

Lotte đang thúc đẩy quản lý ESG để tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị xã hội.
Lotte Holdings đã xuất bản Báo cáo Bền vững để chia sẻ tình trạng và hiệu suất quản lý ESG của Lotte với các bên liên quan.